પ્યાસથી પરબ સુધી

પ્યાસથી પરબ સુધી

પ્યાસથી પરબ સુધી

Copyright © Mahek Tankarvi 2006

All rights reserved.
Written permission must be obtained
before reproducing any Ghazals.
E-mail: ghazals@mahek.co.uk